1. Indledning

Nedenstående betingelser er gældende i forbindelse med enhver aftale mellem FARUSA, herefter benævnt 'sælger' og enhver køber eller aftager af sælgers produkter, med mindre der foreligger anden skriftlig aftale.​

2. Tilbud og priser

Alle tilbud er fritblivende og de opgivne priser er eksklusive moms og eventuelle andre udgifter.

Fordrer en køber leverancen udskudt i forhold til den aftalte leveringstermin, har sælger ret til at regulere prisen i forhold til de på det ændrede leveringstidspunkt gældende listepriser, uden at dette berettiger køber til annulering af ordren.​

3. Levering og risikoens overgang

Der leveres altid EXW Farum, dog DDP Danmark ved samlet køb over DKK 12.500,- medmindre der foreligger anden skriftlig aftale. (Alle sælgers leverancer sker i henhold til Incoterms 2000)​

4. Forsinkelse af varens levering

Sælger yder leveringsgaranti på alle varer som købes på normal 15 arb. dages leveringstid fra ordremodtagelsen og som sælger har ordrebekræftet. Såfremt sælger ikke stiller varen til købers rådighed inden for den aftalte tid, eller adviserer køber minimum 3 arb. dage før leveringsterminen, yder sælger 5% dekort på varens pris pr. arb. dag, i indtil 5 arb. dage, dvs. op til 25% dekort.​

Køber kan ikke påberåbe sig en forsinkelse som hævebegrundende omstændighed eller som erstatningsbegrundende omstændighed, medmindre han dokumenterer at forsinkelsen skyldes fejl og forsømmelser hos sælger personligt.​

5. Købers forsinkelse med modtagelsen

Undlader køber at modtage varerne, selv om sælger har stillet disse til købers disposition, erklærer køber sig indforstået med, at sælger er berettiget til enten:​

a) At sælge varerne og hos køberen indkassere den heraf flydende difference i pris og udgift eller,​

b) at fastholde købet overfor køber, i hvilket tilfælde køberen skal hæfte for varernes faktureringspris og deres oplagringsomkostninger.​

Risikoen for varernes undergang går over på køber fra det tidspunkt, hvor købers forhold bevirker, at levering ikke kan finde sted.​

6. Sælgers leveringsforpligtelse

Sælger er i overensstemmelse med den indgåede aftale forpligtet til i overensstemmelse med god handelssædvane at bestræbe sig på så vidt muligt at opfylde aftalen til aftalt tid og i aftalt mængde, jf. punkt 4.​

Sælger har dog ret til helt eller delvist at annullere ordren eller at udsætte leveringen, hvis levering må anses for udelukket på grund af force majeure eller forhold der må sidestilles hermed, herunder krig, naturkatastrofer, strejke, lockout, brand, driftsforstyrrelser, råvaremangel, mangel på arbejdskraft, regeringsindgreb af enhver art, import- og udførelsesforbud samt transport-vanskeligheder, uden at sælger skal være forpligtet til at bevise indflydelsen heraf på udførelsen af ordren.​

7. Sælgers ansvar for mangler ved varen

Køber kan alene påberåbe sig mangel ved varen som hævebegrundende omstændighed og som erstatningsbegrundende omstændighed, hvis køber udtrykkeligt har betinget sig, at varen skulle have visse egenskaber og køber er i stand til at dokumentere, at disse egenskaber på en væsentlig måde og i væsentligt omfang mangler.​

Specielt bemærkes det, at sælger ingen garanti afgiver vedrørende varens egnethed for noget bestemt formål, idet købers anvendelse af varen er sælger uvedkommende. Køber har ingen afgang til at kræve forholdsmæssigt afslag hos sælger.​

8. Reklamation

Reklamation vedrørende eventuelle krav af enhver art skal ske skriftligt til sælger inden 5 arb. dage efter levering har fundet sted.​

9. Betaling

Medmindre anden skriftligt aftale foreligger sker betaling, regnet fra fakturadato, inden 14 dage. Betales der ikke rettidigt, beregnes der renter fra fakturaprisen med p.t. 2% pr. påbegyndt måned.​

10. Ekspeditionsgebyr

Der tillægges et ekspeditionsgebyr på DKK 100,- på alle køb under DKK 1.000,- eller på EUR 13,50 på alle køb under EUR 135,-.​

11. Sælgers ansvar i øvrigt

I det omfang intet andet følger af ufravigelige lovbestemmelser, gælder følgende vedrørende sælgers produktansvar.​

Sælger er kun ansvarlig for den skade som den solgte vare forvolder, hvis det kan dokumenteres at skaden skyldes en fejl begået af sælgeren eller af en af hans folk.​

Sælgers ansvar for skade på ting kan ikke overstige DKK 10.000.000,- / EUR 1.340.000,-​

Sælgeren hæfter kun i 1 år fra varens overgivelse til køberen for de skader som varen måtte forvolde. I det omfang sælger måtte blive pålagt ansvar i forbindelse med den brug køberen måtte gøre af den solgte vare, herunder videresalg, er køberen pligtig at skadesløsholde sælgeren for det ansvar, som denne måtte blive pålagt, i det omfang ansvaret går ud over de aftalte grænser.​

Køberen er pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav imod sælgeren i anledning af de solgte varer. Uanset ovennævnte bestemmelser vedrørende forsinket levering, mangelansvar eller produktansvar, hæfter sælger aldrig for driftstab, tidstab, avance tab eller andet indirekte tab.​

12. Forsikring

Forme, råvarer, produkter m.v. der er leveret af køber, skal holdes forsikret af denne.​

13. Værneting

Alle retstvister mellem sælger og køber skal finde deres afgørelse ved Københavns Byret eller Østre Landsret efter sælgers skøn. Dansk ret skal finde anvendelse ved afgørelsen af evt. strid og nærværende salgs- og leveringsbetingelser danner grundlag for rettens afgørelse.​

Gyldigheden af de øvrige bestemmelser i disse salgs- og leveringsbetingelser berøres ikke af, at en enkelt bestemmelse evt. måtte kendes uanvendelig eller ugyldig af retten.​

14. Afvigelser i mængden

Sælger forbeholder sig ret til at over- eller underlevere, med:

15% ved optil og med 1.000 stk, og

10% ved mere end 1.000 stk.​

15. Klicheer, stempler og forme

Omkostninger belastes af køber, uden de nævnte effekter af den grund bliver købers ejendom, når intet andet er skriftligt aftalt.